بسمه تعالی
بدین وسیله به اطلاع دانشجویان محترم می رساند که برنامه هفتگی کلاس های دانشکده کشاورزی در بخش اخبار و اطلاعیه های سایت دانشکده قرار گرفت.

امکان انتخاب بیش از یک واحد درسی معارف در طول یک ترم امکان پذیر نمی باشد مگر اینکه دانشجو ترم آخر باشد.

انتخاب ادامه پایان نامه برای دانشجویان کارشناسی ارشد و ادامه رساله برای دانشجویان دکتری در هر ترم تا زمان دفاع الزامی است